ფონდი კონსტანტას შეთავაზება

ასოციაციის წევრი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისათვის

ტრენინგი: „კლიენტებთან ურთიერთობის მართვა“
   აღნიშნული პროექტის მიზანია მიკროსაფინანსო ბაზრის განვითარების ხელშეწყობა მომხმარებელთა მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით. კერძოდ, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების თანამშრომლების გაძლიერება - მათთვის ეფექტური ტრენინგის შეთავაზება გაყიდვებისა და მომსახურების ტექნიკებში.
 

სეგმენტი:  საკრედიტო ექსპერტები

ინტენსივობა: ორი დღე

FFlyer3კურსის სრული დასახელება: 


„კლიენტებთან ურთიერთობის მართვა“

ტრენინგის მეთოდოლოგია: 40% თეორია; 60% პრაქტიკა;

ტრენინგის მიზნები:

 • უზრუნველყოს მონაწილეთა თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის ამაღლება გაყიდვებში;
 • მონაწილეები დაეუფლონ გაყიდვებისა და მომსახურების ეტაპის თითოეულ საფეხურს და გაიუმჯობესონ კლიენტების დარწმუნების, მოლაპარაკების უნარი;
 • თანამონაწილეებმა აიმაღლონ თვითრწმენა გაყიდვების მიმართულებით;
 • თანამონაწილეთა მოტივაციის და ინტერესის ამაღლება;

ტრენინგზე განსახილველი თემები:

 • კომპლექსური გაყიდვების ახსნა;
 • გაყიდვებისდა სერვისის ეტაპების მიმოხილვა;
 • გაყიდვებში ექსპერტისათვის აუცილებელი უნარებზე გუნდური შეთანხმება და დამუშავება;
 • ნდობის მოპოვების ფაქტორები: პირველი შთაბეჭდილების ეფექტი;
 • ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაცია;
 • აქტიური მოსმენის და შეკითხვის დასმის ტექნიკა;
 • პროდუქტის პრეზენტაცია საწყის დონეზე;
 • კლიენტისთვის სარგებლის ტერმინებით საუბრის ფორმირება;
 • კლიენტისგან წინააღმდეგობების ტიპები: ცრუ, რეალური და არარეალური;
 • კონკურენტული ეთიკა;
 • ქეისების განხილვა და ანალიზი;
 • დარწმუნების ტექნიკები;
 • რთული კლიენტი;
 • რთული კლიენტის სიმულაცია და ვიდეოზე ჩაწერა;
 • თანაგუნდელების მიერ ერთმანეთის შეფასება;
 • მოლაპარაკების დასრულების კომპონენტები;
 • ტრენინგის და საკუთარი თავის შეფასება;

   გამოყენებული პრაქტიკული მეთოდები:

          გუნდური და ინდივიდუალური სავარჯიშოები;  თეორიულ ნაწილში PPT პრეზენტაცია

          გუნდური ქეის-სავარჯიშოები დასკვნითი ანალიზით;

           თვითშეფასების ბორბალი; რეალური ქეისები;

           სიმულაცია; მონაწილეების ვიდეოზე ჩაწერა თვითშეფასებით და პრაქტიკული რჩევების მიცემით;

   მოსალოდნელი შედეგი:

 • გაყიდვების მიმართულებით ცოდნის და კომპეტენციის ამაღლება;
 • მოტივაციის ზრდა თანამშრომლებში;
 • გაყიდვების უნარის გაუმჯობესება;
 • მომსახურების ეტაპების ფუნდამენტების დაუფლება;
 • კლიენტების კმაყოფილების ზრდა;